Ιατροί

Επιστημονικοί υπεύθυνοι:

      Ηλίας Α. Νάκος                                       Γεώργιος Ν. Κορμάς

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης                            Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης